Nachádzate sa tu

Domov

ROZJÍMANIA K TAJOMSTVÁM RUŽENCA – REFLEXIA NA FATIMU

Imprimatur:
Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita
ABÚ Košice Prot. č. 528/12 zo dňa 10.5.2012

RADOSTNÝ RUŽENEC

1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala

Božia láska zostúpila na celé ľudstvo, keď moc Najvyššieho zatienila Máriu. Aj Máriinou
zásluhou sa Slovo stalo telom a prebývalo medzi nami. Mária je plná milostí, s ktorými chce
navštíviť aj nás. Otvorme svoje srdcia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a s vierou
prijmime lásku, ktorú chce vliať do našich duší.
„Čo odo mňa chcete?“ pýta sa Lucia Panny Márie vo Fatime. Boh nám posiela svoje
posolstvo pokoja cez Nepoškvrnené Srdce Panny Márie skrze Luciu. Všetci sme povolaní,
aby sme naše srdcia obrátili k Bohu a spýtali sa ho: „Čo odo mňa chceš?“
Modlime sa, aby milosti tajomstva vtelenia zostúpili do našich duší a urobili z nás pokorné
Božie deti.

2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila

Máriina viera nám priniesla Spasiteľa. Mária prichádza k Alžbete, aby sa podelila
s prísľubom, ktorý jej Boh zveril. Magnificat Panny Márie, ktorý vytryskol z jej srdca,
ohlasuje Božiu dobrotu pre tých, ktorí uverili, že sa splní Pánovo slovo. Ohlasujme vždy
veľkosť Pána a náš duch sa bude radovať z Boha, nášho Spasiteľa!
Anjel prichádza navštíviť Máriu, pokornú služobnicu v Nazarete. Vo Fatime Panna Mária
navštevuje chudobných pastierikov rovnako, ako navštívila svoju príbuznú Alžbetu. Ježiš je
s Máriou a v Márii, v nej sa zjavuje Božia sláva. Priblížme sa k trónu milosti, ktorým je
Mária, ako to urobili fatimské deti, ktoré počúvali slová, ktoré vychádzali z jej úst a prinášali
posolstvo nádeje a pokoja aj za cenu veľkých obetí.
Modlime sa, aby milosti tajomstva navštívenia Panny Márie zostúpili do našich duší a urobili
nás naozaj šľachetnými a veľkorysými.

3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila

Mária a Jozef si plnia svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z nariadenia cisára Augusta o súpise
ľudu. Nesú trpezlivo utrpenia a ťažkosti spojené s touto povinnosťou. Z tohto tichého utrpenia
sa narodil náš Pán, ktorý prišiel k nám, aby s nami znášal naše každodenné skúšky a utrpenia.
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Čo hovorí Panna Mária tým,
ktorí hľadajú pokoj duše, ktorý zahŕňa úctu k Jej Nepoškvrnenému Srdcu, akú Boh chcel
rozšíriť vo Fatime? Mária hovorí: „Sľubujem spásu tým, ktorí sa zasvätia môjmu
Nepoškvrnenému Srdcu a tieto duše bude Boh milovať; budú ako kvety, ktoré mu prinesiem
pred jeho trón.“ Ježiš sa znovu narodí v srdciach tých, ktorí ho milujú.
Modlime sa, nech milosti tajomstva narodenia Pána zostúpia do našich duší a nech sme naozaj
chudobní duchom.

4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala

Mária a Jozef prinášajú Ježiša do chrámu podľa predpisov zákona. Divili sa tomu, čo o ich
Synovi hovoril Simeon: Ježiš bude svetlom na osvietenie pohanov a slávou svojho ľudu, ale
tiež znamením, ktorému budú odporovať. A meč bolesti prenikne dušu Panny Márie.
Panna Mária ukazuje fatimským deťom svoje Srdce celé prebodnuté tŕňmi, ktoré spôsobili
hriechy ľudstva a hľadá náhradu škody... „snaž sa ma aspoň ty potešiť“ ... „Boh chce rozšíriť
vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu,“ hovorí Panna Mária Lucii a prosí o zmierne
obety v prvé soboty v mesiaci.
Modlime sa, aby milosti tajomstva obetovania zostúpili do našich duší a urobili nás naozaj
múdrymi a čistými.

5. Ktorého si, Panna, v chráme našla

Mária a Jozef nájdu Ježiška, ktorý sa stratil, na tretí deň v chráme. Po dvoch dňoch smútku
nasleduje tretí deň radosti, nájdenie sa mení v úžas. Podobná strata a nájdenie sa objaví aj
neskôr - udalosť, ktorú Mária stále uchováva vo svojom Srdci: Ježišova smrť a vzkriesenie.
Toto je strata, na ktorú by sme nemali nikdy zabudnúť, inak ho stratíme navždy.
Panna Mária je aj teraz s nami vo svete, ktorý do značnej miery stratil Krista kvôli hriechu.
Mária ho hľadá spolu s nami, aby nám ukázala, ako ho nájsť skrze modlitbu a pokánie.
Hľadajme Svätú Kristovu tvár v Eucharistii - kde je skutočne prítomný - kde je skryté jeho
Božstvo. Milujme sa navzájom kvôli nemu a určite zažijeme radosť z nájdenia Ježiša.
Ukážme ho stratenému a trpiacemu svetu.
Modlime sa, aby milosti tajomstva nájdenia Dieťaťa Ježiša v chráme zostúpili do našich duší
a skutočne nás obrátili.

 

RUŽENEC SVETLA 

1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne

Pán Ježiš vstupuje do vôd rieky Jordán a prijíma Jánov krst pokánia. Takto nám ukazuje, že je
ochotný vziať na seba naše hriechy ako Baránok Boží, ale vlastným krstom vodu aj
posväcuje. Vstúpme i my do týchto posvätných vôd, aby sme boli očistení od všetkých
hriechov a mohli spočinúť v lone Najsvätejšej Trojice. Verme, že potom uvidíme nebo, ktoré
bolo otvorené pre nás a pre našu spásu.
Ježiš začína krstom svoje verejné účinkovanie, lebo túži uzavrieť večnú zmluvu lásky s celým
ľudstvom. Základom tejto zmluvy je láska Božského Srdca Ježišovho k Srdcu jeho Matky.
Tieto srdcia sú vzorom skutočnej lásky, kde láska odpovedá na lásku. Ak sme krstom vstúpili
do vôd tejto zmluvy, vydajme sa teraz na cestu Ježiša a Márie. Vzťah týchto dvoch sŕdc bol
odhalený v posolstvách Panny Márie vo Fatime.
Modlime sa, aby milosti tajomstva krstu Pána zostúpili do našich duší a pomohli nám žiť naše
krstné sľuby.

2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne

Ježiš na prosbu svojej Matky premenil vodu na víno, aby zjavil učeníkom svoju moc
a posilnil ich vieru v neho. Vykonaný zázrak je predobrazom premeny vína na krv pri
poslednej večeri. Vierou naplnená prosba Matky Božej nech je pre nás príkladom viery
v Ježišovu moc. Buďme verní sviatostnej milosti, ktorá vyviera z otvoreného boku Baránka,
ktorý bol zabitý.
Pri jednom z videní mala Lucia milosť vidieť tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Okrem iného
videla kalich, do ktorého stekala krv z tváre a z prebodnutého Ježišovho boku. Pod pravým
ramenom kríža stála Panna Mária (Fatimská) so svojím Nepoškvrneným Srdcom a s tŕňovou
korunou. Panna Mária prosila: „Obetujte sa za hriešnikov a často hovorte, zvlášť keď
prinášate nejakú obetu: Ježišu, konám to z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a na
zmierenie za hriechy voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“
Modlime sa, aby milosti tajomstva prvého zázraku nášho Pána vstúpili do našich duší
a urobili nás vernými a šľachetnými.

3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie

Ježiš strávil tri roky ohlasovaním Božieho kráľovstva. Zjavoval nesmiernu lásku Boha
k ľuďom, uzdravoval chorých, obracal hriešnikov, kriesil mŕtvych. V evanjeliách nájdeme
nielen nesmiernu Božiu múdrosť vo verejnom účinkovaní Ježiša, ale tiež mnoho zarážajúcich
reakcií padnutého ľudstva a v týchto príbehoch môžeme nájsť aj samých seba. Kiež nás nikdy
neomrzí piť zo studnice Ježišovho učenia a sýtiť sa evanjeliom ako každodenným chlebom,
ktorý jediný môže uspokojiť naše duše hladné po svätosti.
Pán Ježiš hovorí: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie
kráľovstvo!“/Lk 18,16/ Panna Mária prichádza s prosbou k fatimským deťom: „Chcete znášať
všetky utrpenia, ktoré Boh na Vás zošle, ako zmiernu obetu za hriechy, ktoré ho urážajú, a
ako prosbu za obrátenie hriešnikov?“... Boh hľadá a potrebuje duše, ktoré sú ochotné sa
obetovať za spásu iných.
Modlime sa, aby milosti tajomstva zvestovania Božieho kráľovstva a výzva k pokániu
vzbudili v nás hlad a smäd pre hlbšie spojenie s Kristom prítomným v našej duši.

4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor

V tomto tajomstve svetla Pán Ježiš stúpa na horu Tábor, aby zjavil svoju slávu svojim
najbližším učeníkom. Rozhovor Mojžiša a Eliáša s osláveným Ježišom o jeho
nadchádzajúcom utrpení potvrdzuje starozákonné svedectvo o osude Ježiša ako i nádej, ktorá
ich očakáva na odvrátenej strane Golgoty: „Skrze kríž k Svetlu.“
Pri prvom zjavení Panna Mária otvorila ruky a nechala nad deťmi žiariť tajomné svetlo, ktoré
preniklo do hlbín ich sŕdc, až do ich duší a videli seba v Bohu. Deti boli v extáze z toho, čo
videli a volali: „Ó, Najsvätejšia Trojica, klaniam sa Ti! Môj Bože, môj Bože, milujem Ťa
v Najsvätejšej Sviatosti.“ Vezmime si príklad z týchto detí a klaňajme sa Bohu v Najsvätejšej
Sviatosti Oltárnej. Bude to naša posila.
Modlime sa, aby milosti tajomstva premenenia Pána zostúpili do našich duší a posilňovali
v nás statočnosť.

5. Ktorý ustanovil Oltárnu Sviatosť

V Eucharistii nám Pán Ježiš zanechal znamenie lásky, ktorá je nad všetko ľudské chápanie.
Tak veľká bola jeho túžba zostať s nami, že nám ponúkol svoje telo a krv v spôsobe chleba
a vína. Bol to dar jeho veľkonočnej obety, že zostal tajomne ukrytý v Eucharistii. Nech Pán,
ktorý ponúkol tento vzácny dar, chráni nás vo viere, nádeji a láske, aby sme sa nikdy
neodlúčili od neho, ani teraz ani vo večnosti.
Základom posolstiev z Fatimy je Kristus, ktorého má Panna Mária vo svojom srdci. Ona nás
vedie k eucharistickému Ježišovi tým, že chce zjednotiť naše srdcia s jej Nepoškvrneným
Srdcom, v ktorom prebýva Kristus. „Prijmite telo a pite krv Ježiša Krista, ktorý je nesmierne
urážaný nevďačnými ľuďmi. Robte pokánie za ich hriechy a utešujte Boha. Ponúknite mu
náhradu za urážky, rúhania a ľahostajnosť, ktorými je urážaný.“
Modlime sa, aby milosti tajomstva ustanovenia Eucharistie vstúpili do našich duší a roznietili
oheň lásky ku Kristovi, skutočne prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti.

 

BOLESTNÝ RUŽENEC

1. Ktorý sa pre nás krvou potil

Ježišovo utrpenie, ktoré podstúpil v Getsemanskej záhrade, nás núti zamyslieť sa, ako konáme
vtedy, keď sa zdá, že všetko je nad naše sily, keď nás opustili dokonca aj naši priatelia, keď
sme úplne na dne, ponorení v temnote zmyslov. Práve v tej chvíli sa musíme úplne odovzdať
do rúk nebeského Otca a prijať jeho vôľu i to, čo my nemáme moc zmeniť. „Otče, ak ma tento
kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“ /Mt 26,42/
Fatimské deti boli poučené anjelom a podľa jeho pokynov sa modlili a prinášali obete,
ktorými bolo potrebné zachrániť duše hriešnikov. Opakovali modlitby, ktoré ich anjel naučil.
Lucia hovorí: „V tých dňoch sme konali ako pod vplyvom nadprirodzenej sily. Pokoj a šťastie,
ktoré sme cítili, bolo veľké, ale vnútorné a sústreďovalo dušu úplne na Boha. Tiež to bolo
veľké telesné vyčerpanie, tak nás to vysiľovalo.“ / Spomienky sestry Lucie/ Ježiš povedal:
„Duch je síce ochotný, ale telo je slabé.“ No, tak ako Ježiš, aj tieto deti plnili Božiu vôľu a v
modlitbe prekonávali pokušenia a slabosti.
Modlime sa, aby milosti tajomstva agónie nášho Pána zostúpili do našich duší a posilnili nás,
aby sme kajúcne a dokonale plnili Božiu vôľu.

2. Ktorý bol pre nás bičovaný

A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal:
„Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?“ Ale on neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa
vladár veľmi čudoval. Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali.
Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal:
„Koho vám mám prepustiť: Barabáša, alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš?“ Vtedy im prepustil
Barabáša; Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. /Mt 27,12-17,26/ Toho,
ktorí nás môže oslobodiť z väzenia našich hriechov, sme sa rozhodli z vlastnej slobodnej vôle
zabiť. A on neprehovoril ani slovo. Ako si my vynucujeme, aby sme boli rešpektovaní
druhými ľuďmi? Ako často chceme vyniknúť a povedať svoju pravdu?
Malí pastierikovia na začiatku zjavení museli čeliť výsmechu, nepochopeniu a slovnému
bičovaniu. Boli pod neustálou pozornosťou, falošnými obvineniami, dokonca stáli aj pred
hrozbou smrti. Oni však mali pred očami úlohy, ktorými boli poverení. Boli presvedčení
o pravdivosti zjavení, verili, že videli Matku Božiu. Musíme mať odhodlanie mučeníkov,
čeliť tvárou v tvár každej prekážke, aby sme sa pevne držali našej katolíckej viery až do
konca.
Modlime sa, aby milosti tajomstva bičovania nášho Pána vstúpili do našich duší, aby sme sa
vedeli úprimne umŕtvovať.

3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný

Kristus je zosmiešňovaný ako falošný kráľ. Oslavovali ho ako „syna Dávidovho, ktorý
prichádza v mene Pánovom“ počas príchodu do svätého mesta Jeruzalema, ale čoskoro potom
povedali: „Nemáme kráľa, len cisára!“ Teraz prijíma Ježiš od nich len pozemskú tŕňovú
korunu. Čo by mohlo byť dôvodom pre tak radikálne odmietnutie Ježiša a jeho kráľovstva?
Podmienky prijatia Kristovho kráľovstva sú dané desatorom, podľa ktorého máme žiť.
Ježišova ponuka znie: „Buďte jednoduchí ako deti.“ Aj fatimské deti si veľa vytrpeli, keď
museli vyhovieť požiadavkám rodičov, Cirkvi i vládnym úradníkom, no napriek tomu vo
všetkých zložitých okolnostiach, ktorým museli čeliť, mali deti jasné priority. Všetko
odovzdali Bohu, nech On rozhodne, ako a kedy vyjde pravda najavo.
Modlime sa, aby milosti tajomstva korunovania Pána tŕním vstúpili do našich duší, aby sme
vedeli pohŕdať svetom.

4. Ktorý pre nás kríž niesol

Pane Ježišu, v tomto desiatku si Ťa chceme uctiť pri nesení Tvojho ťažkého kríža, ktorý si
niesol za naše hriechy. Na príhovor Tvojej blahoslavenej Matky, Ťa prosíme, aby si nám dal
veľkú trpezlivosť pri nesení našich krížov. Prosíme, aby sme vždy kráčali v Tvojich stopách
každý deň nášho života.
„Pokánie! Pokánie! Pokánie!“ To bol výkrik anjela z tretieho fatimského tajomstva, ktorý mal
ohnivým mečom zapáliť svet. Avšak pri dotyku s rukou Panny Márie iskry zhasínali. Panna
Mária prosí: „Modlite sa, modlite sa veľmi veľa a prinášajte obety za úbohých hriešnikov.
Mnoho duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nik nemodlí.“ Napodobňujme milujúce
srdcia Ježiša a Márie, modlime sa, zachraňujme duše a využívajme dobre čas milosti.

5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný

Ježiš prijal na seba kríž, na ktorom zvíťazil nad hriechom a smrťou. Išiel na miesto, zvané
Kalvária, kde ho ukrižovali... pri Ježišovom kríži stála jeho Matka a učeník, ktorého miloval...
Povedal im: „Žena, hľa tvoj syn,“ a „hľa, tvoja Matka.“... Keď okúsil ocot... naklonil hlavu,
odovzdal ducha.
„Čo robíte? Modlite sa! Veľa sa modlite! Ježišovo a Máriino srdce má s vami plány
milosrdenstva. Prinášajte Pánu Bohu neustále modlitby a obety” – hovoril anjel fatimským
deťom. Čo len mohlo motivovať deti, aby sa vzdali svojho obeda, alebo odmietli piť vodu
v najhorúcejšom lete, alebo sa rozhodli nosiť hrubý povraz okolo pása deň a noc a trpieť ešte
omnoho viac? Dnes, deti ani dospelí nie sú ochotní vzdať sa len tak niečoho z lásky
k blížnym, obetovať sa za iných. Ale zasvätením sa Panne Márii môžeme nájsť útočisko v jej
Nepoškvrnenom Srdci a nájsť v ňom cestu, ktorá nás privedie k Bohu.
Modlime sa, aby milosti tajomstva smrti a utrpenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista
vstúpili do našich duší a urobili nás naozaj svätými.

 

SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC

1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych

„Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on
tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ /Lk 9,22/ Láskou zvíťazil Ježiš nad smrťou a hriechom. Láska
je mocnejšia ako smrť, život siaha až za hrob pre tých, ktorí veria. Pokánie a odpustenie
hriechov v Kristovi zachraňuje duše. Pane Ježišu, na príhovor tvojej Matky Márie, prosíme ťa
o dar živej viery.
Deň zázraku prišiel... Napriek obavám tých, ktorí hovorili, že sa to možno nebude konať,
Lucia neochvejne verila, a jej viera nebola sklamaná. Panna Mária vždy dodrží svoje sľuby.
Slnko rotovalo, pútnici volali o milosť, niektorí priznali svoje hriechy a vyspovedali sa.
Zasväťme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a verne sa držme našich záväzkov. Boh
nebude šetriť svojou štedrosťou.
Modlime sa, aby milosti tajomstva vzkriesenia zostúpili do našich duší, a aby sme ti zostali
stále verní.

2. Ktorý slávne vystúpil do neba

Ježiš, pred svojím odchodom do neba, zveril apoštolom všetku svoju moc, aby mohli
ohlasovať všetkým národom radostnú zvesť. Aj my, ako údy jeho tela, máme poslanie žiť vo
svojom vlastnom živote to, čo sme dostali od Krista. Pane Ježišu, na príhovor tvojej Matky
Márie, prosíme ťa o neochvejnú nádej a veľkú túžbu po nebi.
Panna Mária naučila všetky tri deti žiť takým spôsobom života, ktorý ich priviedol do výšin
svätosti vo veľmi krátkej dobe. Hyacinta a František boli vzatí do neba čoskoro. Ale Lucia
mala zostať na zemi o nejakú dobu dlhšie. Uvedomujeme si, že aj my sme pozvaní k šíreniu
evanjelia v našej dobe? „Ježiš si želá, aby ľudia skrze teba poznali mňa a naučili sa ma
milovať. On chce rozšíriť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.“ Ako budeme
reagovať my?
Modlime sa, aby milosti tajomstva nanebovstúpenie Pána vstúpili do našich duší, aby sme
boli pripravení vystúpiť do neba.

3. Ktorý nám Ducha Svätého zoslal

Výčitky svedomia, pokánie, odpustenie hriechov: Ide o prácu Ducha Svätého, ktorý nám
pomôže zvoliť si život bez hriechu, tak ako žila Mária. „...kto sa namáha pre mňa, nezhreší“
/Sir 24,30/ Ak si uvedomíme naše duchovné zrodenie ako členov Cirkvi skrze Ducha Svätého,
máme žiť novým životom pre Boha ako Božie deti.
„Ponúkajte neustále Najvyššiemu modlitby a obete.“ Mária, nevesta Ducha Svätého, nám
môže vyprosiť všetky milosti, ktoré nám Boh chce poslať. Keď sa spoliehame sami na seba,
môžeme zlyhať, ale s Máriou vždy dosiahneme cieľ. Ježiš nás chce použiť, aby Svetlo sveta
zažiarilo v temnote. Nech obetná láska je hybnou silou nášho života. Nech život fatimských
detí je nám príkladom.
Modlime sa, aby milosti tajomstva Turíc zostúpili do našich duší, a aby sme boli skutočne
múdri v očiach Všemohúceho Boha.

4. Ktorý, ťa Panna, do neba vzal

Panna Márii túži, aby každý z nás miloval Ježiša láskou, ktorú si on zaslúži. Ona je hlbočinou
všetkej dokonalosti a studnicou všetkej lásky, ktorú chce darovať aj nám. „Ja som matka
krásneho milovania, matka bázne a svätej nádeje. Pristúpte ku mne všetci, ktorí po mne túžite,
a nasýťte sa z mojich plodov! /porov. Sir 24,24-26/ Prosme Božiu Matku o dar pravej
oddanosti k nej, aby nám pomohla žiť a zomrieť vo svätosti.
Túžbou Panny Márie je, aby sme sa modlili ruženec každý deň. Pri poslednom zjavení
fatimské deti videli Pannu Máriu ako Sedembolestnú. Panna Mária chce, aby sme vstúpili do
mystického spojenia s ňou zasvätením sa jej Nepoškvrnenému bolestnému Srdcu. Čo jej na to
odpovieme?
Modlime sa, aby milosti tajomstva nanebovzatia Panny Márie zostúpili do našich duší, a aby
sme jej boli skutočne oddaní.

5. Ktorý, ťa Panna, v nebi korunoval

Ako svet zhrešil cez Adama, tak bol obnovený skrze Krista. Tak i človek zhrešil vplyvom
ženy a skrze ženu bol obnovený. Ave je obrátením slova Eva; podobne Život je opakom Zla.
„Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej
potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“/Gn 3,15/ Tu vidíme, akú úlohu hrá
Mária v Božom pláne spásy. Sme údmi Ježišovho tela, preto nás zhromažďuje v sebe spolu
s Máriou, ktorá je nám vzorom. Dovoľme mu, aby nás použil pri naplnení jeho konečného
víťazstva.
„Maj súcit so srdcom Najsvätejšej Matky, so srdcom ovinutým tŕňmi, ktorými ho nevďační
ľudia neustále prebodávajú a nikto nekoná zmierne skutky, aby ich odstránil.“ Úlohou Panny
Márie ako Matky a Kráľovnej je upevniť náš vzťah s Bohom, aby sme žili tak, aby bol Boh
s nami spokojný. Nie podľa našich predstáv, ale podľa Božieho plánu. Preto máme naplniť
prianie Najsvätejšieho Ježišovho Srdca: utešiť ho tým, že budeme odprosovať za urážky
spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie prostredníctvom pobožnosti piatich prvých
sobôt, modliť sa za obrátenie hriešnikov a za pokoj vo svete.
Modlime sa, aby milosti tajomstva korunovácie Panny Márie v nebi prispeli k obráteniu
hriešnikov, poskytli pomoc umierajúcim, pomohli svätým dušiam z očistca.

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017