Nachádzate sa tu

Domov » Večeradlá

Ako sa modliť večeradlo – program

1.Vstupná pieseň:  Božia Rodička, Ave Mária. /môže byť aj iná mariánska pieseň/
 

Nasleduje prežehnanie

2.Úvodná meditácia z Modrej knihy

3.Pieseň k Duchu Svätému

4.Modlitba k Duchu Svätému:

K: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené (Aleluja)
Ľ: A obnovíš tvárnosť zeme (Aleluja)
Modlime sa: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej Ty poslal. Keď, Pán Ježiš, vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou Matkou Máriou a jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu zhora, a preto Ťa vrúcne prosíme, naplň nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, skrze Krista nášho Pána. Amen.

5.Vzývanie Ducha Svätého na príhovor Panny Márie:

Príď, Duchu Svätý, príď, na mocný príhovor, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej Nevesty. (3x)

(Začiatok môže byť aj v inom poradí: najprv spev a modlitba k Duchu Svätému a potom čítanie z Modrej knihy)

6. Úmysel:

Tento svätý ruženec obetujeme za:

- odčinenie urážok, ktorých sa dostáva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
- víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
- (vlastný úmysel)

7. Ruženec s meditáciami a s medzispevom:

8. Po ruženci:

K: Oroduj za nás Svätá Božia Rodička
Ľ: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení
Modlime sa: Bože, Ty si chcel, aby Matka Tvojho jednorodeného Syna nám ustavične pomáhala na pozemskej púti. Daruj nám milosť, aby sme ju s dôverou vzývali vo všetkých telesných a duševných potrebách, aby sme pod Jej ochranou a na Jej orodovanie mohli raz v nebi uzrieť Tvoju velebu a slávu. Skrze Krista nášho Pána. Amen.
(môže byť aj iná vhodná modlitba)

9. Na úmysel Svätého Otca:

Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu ...
Pane Ježišu Kriste vypočuj Svätého Otca MM., svojho námestníka a daj mu všetko, o čo prosí v Tvojom mene od Nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

10. Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

Panna Mária Fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, Matka Sedembolestná, útočište hriešnikov! My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa celkom osobitným spôsobom Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Týmto zasvätením rozumieme žiť s Tebou a skrze Teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojím krstným zasvätením.
Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované Evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako Ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu.
Dobrotivá a milosrdná Matka!
Zverujeme Ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spásonosné zámery na záchranu duší.
Zaväzujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa Tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v zhode s Evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovávaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, predovšetkým čistoty. Tiež Ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi, a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu Cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi.
Pod Tvojím materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto, dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne Ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu.
Napokon Ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretáme, obnovenú úctu a dôveru k Tebe.
Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k Tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka a znova Ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých Tvojich detí a s veľkou dôverou ju od Teba očakávať, Ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen.

11. Hymna MKH: Nepoškvrnené Srdce Márie...

12. Záver:

So svojím milým Synom nech nás žehná Panna Mária, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

Modlitba Anjela z Fatimy

(Môžeme sa ju modliť na začiatku a na konci ruženca, tiež pri adorácii).

Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa.

Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie urážok, ktoré sa Ti dostávajú.

Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.

 

Modlitba k svätému Michalovi, archanjelovi

Svätý Michal, archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.  Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017