Nachádzate sa tu

Domov » Mariánska úcta v dokumentoch

Odpovede na často kladené otázky

 


 

Prečo nazývame Pannu Máriu Prostrednica, keď sv. Pavol píše: "Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš"(1 Tim 2,5)

Prekonať priepasť medzi Bohom a ľuďmi, ktorá vznikla hriechom, nemôže žiaden stvorený tvor - ani anjel, ani človek. Každá vynáhrada stvoreného tvora je nedostatočná oproti urážke Boha hriechom.
Boha a človeka môže zmieriť len Boží Syn, Bohočlovek. (Sv. Katarína Sienská hovorí o "moste" medzi Bohom a ľuďmi a to môže byť iba Kristus).
Ale to vôbec nebráni tomu, aby nám na ceste k Ježišovi Kristovi pomáhali aj iní ľudia. Sv. Pavol píše: "Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali vďaky za všetkých ľudí..."(1 Tim 2,1)
Teda druhí ľudia nám môžu pomáhať na ceste ku Kristovi, modlitbami a obetami nám sprostredkujú milosti potrebné na spásu. Najviac zo všetkých nám pomáha Panna Mária, ktorá je skutočnou Prostrednicou k Ježišovi.
Pre ďalšie štúdium tejto otázky si stiahnite súbor Je_Maria_Prostrednica?

 

Je správna zásada tých kresťanov, ktorí hovoria, že nič iné nepotrebujú, len Písmo?

Takáto zásada je nelogická sama v sebe a tiež odporuje sv. Písmu.
Nikto nepristupuje k Písmu bez akýchkoľvek predchádzajúcich vedomostí. Obvykle takíto veriaci čítajú Sv. Písmo už preložené a každý preklad už je aj s výkladom. Taktiež sme ovplyvnení našim jazykom, kultúrou, slovnými zvratmi a bez dlhého štúdia nijako nemôžeme pochopiť vyjadrovanie ľudí v časoch Ježišových. Ďalej tiež je známe, že nemáme originály Sv. Písma len opisy a sú tam rôzne drobné varianty. Sv. Písmo nám "nepadá z neba" do rúk, ale ho prijímame, ako nám ho odovzdáva predchádzajúca generácia.
Pri výklade Písma užívame naše vedomosti, životné skúsenosti a aj to, čo nám povedali druhí. Aj keď si myslíme, že to na čo sme prišli, je "len Písmo", je tam veľmi veľa toho "nášho". Preto je toľko rôznych výkladov a každý si myslí, že to, čo hovorí je len z Písma.
Objektívne a pravdivo vykladá Písmo len Cirkev, ktorá má od Krista tento dar - charizmu.

V samotnom Písme je napísané, že ho nemožno vykladať svojvoľne:
2 Pt 1,20: "Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad."
1 Tim 3,15: "...ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy." - teda nie Písmo samé je opora pravdy, ale Cirkev! (a určite to nie sú cirkvi, ktoré menia svoju náuku, ako to chcú ľudia tej ktorej doby)
Mt 28,19: "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého ..." - Ježiš nehovorí, že majú všetko zapísať, ale že majú učiť. Evanjeliá neboli napísané hneď po Ježišovom nanebovstúpení. Najskôr bolo vyučovanie bez Písma( Nového Zákona).

Zdá sa, že proti je - 1 Kor 4,6:"niet nad to, čo je napísané",           
ale keďže napísané je najviac, musí existovať aj niečo, čo je menej! , teda nemôže byť "sola Scriptura", ale je dobré a platné aj niečo iné aj keď nemá takú váhu ako Písmo.

 

Mal Ježiš bratov a sestry?

Zmienky o Ježišových bratoch sú:
Mk 6,1-3: "Či to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, ...."
Mk 3,32: "...Vonku ťa čaká tvoja matka, tvoji bratia ..."

Ďalej Mt 13,55-56; Mt 12,46, Jn 12,12; Jn 7,5; Gal 1,19 -Jakub ..brat Pána

Gréčtina má slovo aj pre bratranca -anepsios, avšak je všeobecne známe, že grécke slovo adelfos - brat sa používa nielen pre pokrvného brata ale aj pre spoluveriaceho Rim 9,3; blížneho Mt 5,22-23; nevlastného brata Mk 6,17-18; príbuzného Gn 29,12;24,48;(Gn - v gréckom preklade Starého zákona z čias pred Kristom.)
A ešte:
Mk 15,40:(pri kríži boli ženy) "Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozesa, ..." Porovnáme tento verš s veršami Mk 6,1-3.
Marek by predsa nenapísal: "pri kríži bola matka Ježišových bratov (Jakuba a Jozesa)" ??
Keby písal o Panne Márií, napísal by jeho matka, alebo Ježišova matka.
Takže : Mária, matka Jakuba a Jozesa, ktorá bola pri kríži nie je Mária, Ježišova matka. Takže Jakub a Jozes nie sú Ježišovi rodní bratia.

Teda použitie slova brat nedokazuje, že Ježiš mal rodných bratov, skôr sa zdá, že je to preklad hebrejského 'ach' či aramejského slova, ktoré ale majú širší význam než len rodného brata.

Ale ešte je tu jeden verš, na ktorý sa niekedy odvolávajú tí, ktorí tvrdia, že Ježiš mal súrodencov. Mt 1,25:"Ale nepoznal ju, kým neporodila syna", ale naozaj, keď si to premyslime, tak je jasné, že Matúš hovorí len o dobe pred pôrodom a o dobe po pôrode nehovorí vôbec nič.

Teda z Písma nevyplýva, že Ježiš mal súrodencov.
Ďalej:
Pri zvestovaní sa Mária pýta: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?(Lk 1,34)
V Písme máme zmienku aj o iných ženách, ktorým anjel hovorí, že budú mať dieťa. Žiadna sa takto nepýta ako Mária, každý vie, ako sa rodia deti. Mária sa takto pýta, lebo je rozhodnutá žiť v panenstve s Jozefom - inak nevieme vysvetliť jej otázku. Keď je takto rozhodnutá pred narodením Ježiša, tak to určite zachovala aj po jeho narodení.

Môžeme sa tiež odvolať na tých, ktorí boli časovo najbližšie k Ježišovi. Apoštolské vyznanie viery, carihradsko-nicejské vyznanie a cirkevní otcovia keď hovoria o Ježišovej matke, vždy hovoria o "Panne Márii", preto veríme že Mária bola stále panna - pred pôrodom i po pôrode.

 

Aký je význam označení Márie z Loretánskych litánií: - Ruža tajomná - Veža zo slonovej kosti - Hviezda ranná?

Ruža tajomná (Rosa mystica):
Keď rozjímame o Panne Márii, prídu nám na myseľ takéto asociácie. Eva je matka ľudského pokolenia, ale toto pokolenie sa rodí v dedičnom hriechu. Symbolom hriešneho človeka je tŕnie. Eva je tŕňový ker. A zrazu sa v tomto pokolení objaví krásne bezhriešne stvorenie - Mária. Je to, ako keď sa na tŕni objaví ruža. Preto Mária je symbolicky ruža.
Ale je to ruža tajomná. Nie každý tomu rozumie, nie každý ju vidí a chce vidieť, je to tajomstvo. Aj Ježišovo mystické telo - Cirkev - je tajomstvo. Aj Mária -Matka Cirkvi je tajomná, zatiaľ ju nevidíme takú aká je.

Veža zo slonovej kosti (Turris eburnea):
Veža v Písme Svätom znamená pevnosť, silu, obranu a ochranu pred nepriateľom, poskytovali útočište. Králi stavali opevnenia a veže, vo vinici bola veža na ochranu, hradby mesta mali veže, aby ich nepriateľ nedobyl.
V prenesenom význame sa v Písme hovorí o Bohu, ktorý je hradbou a vežou proti nepriateľom.
Takáto veža je Panna Mária. Nepriateľ - diabol ju nedobyl ani nepoškodil. Ona ochraňuje všetkých, čo sa utiekajú pod jej ochranu. Satan im nemôže uškodiť, keď sú pod ochranou Márie.
A je z najvzácnejšieho materiálu zo slonoviny. Je krásna, biela bez škvrny. Mária je veža zo slonoviny (zo slonovej kosti - je nesprávny preklad).

Hviezda ranná (Stella matutina):
Narodenie Márie je predzvesťou príchodu Božieho Syna, ktorý je Svetlom pre celý svet. Ranná hviezda - zornica - je predzvesťou príchodu dňa.
Preto obrazne je Panna Mária ranná hviezda.
 

Čo znamená zasvätiť sa a prečo Panne Márii?

Zasvätiť, znamená vybrať niečo z obyčajného používania a dať to len pre určité používanie. Ale môže sa to týkať aj osoby, ktorá svoj život nasmeruje potom len určitým smerom, žije len pre to, čomu je zasvätená.
Rehoľník, kňaz je zasvätený Bohu, má žiť pre Boha. Je Božím vlastníctvom, sú s tým spojené aj výsady aj povinnosti. Má povinnosť plniť Božiu vôľu, pracovať na svojej svätosti, privádzať k Bohu iných a má mimoriadnu Božiu ochranu.
Zasvätiť sa Panne Márii znamená zasvätiť sa Bohu cez Pannu Máriu, dávame sa Márii a ona nás dáva Bohu, plníme svoje záväzky voči nej a ona ich predkladá Bohu. Výsady, ktoré nám Boh dáva dostávame cez Pannu Máriu.
Prečo to robíme takto? Lebo tak je to Bohu milé, pretože rešpektujeme jeho plán spásy t.j. Krista sme dostali cez Máriu a máme cez Máriu ísť ku Kristovi a k nebeskému Otcovi. (Treba si prečítať dielo Ľudovíta Grigniona O pravej úcte k Panne Márii - je voľne dostupné na internete. Celá táto kniha je o tom, prečo cez Máriu ku Kristovi, všetko je tam podrobne vysvetlené.)
V zasvätení môžeme a máme rásť, preto ho treba často opakovať - aj každý deň.
 

Prečo sa zasväcujeme Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie?

Keď sa zasväcujeme Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, odvolávame sa na jej dve vlastnosti: nepoškvrnenosť a lásku.
Srdce - symbol stredu osobnosti a symbol lásky. Mária nás nesmierne miluje. Vieme to z Písma i z tradície. Odvolávame sa na jej lásku, aby nás ona prijala, aj keď sme slabí a hriešni. Pre tú jej lásku nás ona neopustí, keď sa na ňu spoliehame. Do jej srdca, k jej láske môže prísť naozaj každý.
Nepoškvrnená - titul, priznaný definitívne Márii až v 19. st. po mnohých teologických sporoch. Pripomínane si Máriinu bezhriešnosť, krásu, vznešenosť. Tá, ktorá je takto obdarovaná Bohom, že prevyšuje všetky stvorenia, má moc nás zachrániť. Ona nás naozaj môže ovinúť svojimi zásluhami, lebo ich má nesmierne mnoho. Satan ju nepošpinil žiadnym hriechom, preto nás pred ním ochráni. Pod ochranou Nepoškvrnenej sme bezpeční pred diablovými útokmi.

 

Nie všetci správne chápu mariánsku úctu a možno ich odrádzajú aj niektoré vonkajšie prejavy tejto úcty. Chceme odpovedať na najčastejšie otázky, dúfam, že niekomu to pomôže na jeho ceste k Bohu.
Ak budete mať nejakú otázku a tu nenájdete odpoveď, napíšte na adresu admin@maria.sk.

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017