Nachádzate sa tu

Domov » Večeradlá » Modlitby zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu

Zasvätenie sveta

Modlitba zasvätenia sveta sv. Otcom Jánom Pavlom II.

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

„Žena, hľa, Tvoj Syn!“

Ty, matka, nám stále znova ukazuješ Ježiša, blahoslavený plod Tvojho čistého lona, vtelené Slovo, Vykupiteľa sveta. Tieto jeho slová v nás vzbudzujú zvláštne dojatie, pretože zameriavajú našu pozornosť na Teba, Mária, a robia Ťa našou Matkou.

„Žena hľa, Tvoj Syn!“

Keď Ti Kristus zveril apoštola Jána a spolu s ním synov a dcéry Cirkvi, ba i všetkých ľudí, neumenšil, ale skôr potvrdil svoju úlohu jediného Vykupiteľa sveta. Ty si jas, ktorý nezacláňa Kristovo svetlo, pretože žiješ v ňom a skrze neho. Celou svojou bytosťou hovoríš „Fiat - staň sa“. Ty si Nepoškvrnená, v Tebe je plnosť a jas milosti. Hľa, Tvoje deti zhromaždené okolo Teba na úsvite nového tisícročia.

Chceme Ti zveriť budúcnosť, ktorá nás čaká, s prosbou, aby si nás sprevádzala na ceste. Sme mužmi a ženami, čo žijú v mimoriadne ťažkej dobe, ktorá je súčasne sľubná i ťažká. Ľudstvo dnes disponuje neslýchané silnými prostriedkami, ktorými môže zmeniť svet v kvitnúcu záhradu, alebo ho obrátiť v ruiny. Ľudstvo dosiahlo mimoriadne možnosti, vplyv na samotné pramene života: môže ich využívať na dobro, v rámci morálneho zákona, ale môže ísť za hlasom krátkozrakej pýchy, ktorá káže vede odmietnuť akékoľvek hranice a vedie ju dokonca k pošliapaniu úcty patriacej každej ľudskej bytosti. Dnes - viac než inokedy v minulosti - sa ľudstvo nachádza na rázcestí. Aj teraz, opätovne, Najsvätejšia Panna, je spása jedine a výlučne v Tvojom Synovi, Ježišovi Kristovi.

Preto, Matka, túžime Ťa prijať ku sebe ako apoštol Ján, aby sme sa od Teba učili, ako sa pripodobňovať Tvojmu Synovi. „Žena, hľa, Tvoje deti!“

Stojíme tu pred Tebou, aby sme zverili Tvojej materinskej ochrane samých seba, Cirkev i celý svet.

Pros za nás svojho milovaného Syna, aby nám hojne udelil Svätého Ducha, Ducha Pravdy, ktorý je prameňom života.

Prijmi ho pre nás i s nami, tak ako v prvotnom jeruzalemskom spoločenstve, zhromaždenom okolo Teba, v deň Turíc. Nech Duch otvorí srdcia spravodlivosti a láske, nech vedie ľudí i národy ku vzájomnému porozumeniu a vzbudzuje v nich rozhodnú vôľu k pokoju.

Zverujeme Ti všetkých ľudí, počnúc od najslabších: deti, ktoré ešte neprišli na svet, ako aj tie, čo sa narodili v chudobe a v utrpení, mladých, ktorí hľadajú zmysel života, ľudí bez práce i tých, ktorí trpia hladom a chorobami.

Zverujeme Ti rozbité rodiny, starých ľudí, ktorí sú bez pomoci i všetkých, čo sú osamotení a nemajú nádej.

Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje Cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, ktoré prináša život každému človekovi, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých temnoty nepremohli svetlo.

Tebe, Zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu do nového tisícročia, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, Svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kraľuje s Otcom i s Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017Fatima1917 - 20171917 - 2017